Rekruttering – Fotball

Rekruttering

1. Beskrivelse

For å sikre kontinuitet i vår sportslige satsing, og unngå at årganger faller bort, har klubben utarbeidet denne rekrutteringsplanen.

2. Formål og implementering

Rekrutteringsplanen angir tiltak rettet mot rekruttering av nye spillere og deres foreldre.
Rekruttering er tema i sportsplanen og skal være på agenda i alle trenerforum. Klubbens trenere skal være kjent med innholdet i planen.

3. Rekrutteringsansvarlig

Klubben har en person som er rekrutteringsansvarlig og det er utarbeidet egen rutine for denne rollen. Sportslig Leder har ansvaret for å rekruttere/utpeke medlemmer til denne rollen.

4. Foreldrerekruttering

Det betyr veldig mye for barna at foreldrene er med og ser på når de spiller. Det er også en fantastisk måte å bli kjent med andre foreldre på. Laget og klubben drives av frivillige; foreldre og andre som stiller opp. Det er derfor viktig å informere om dette og å forsøke å rekruttere flest mulig foreldre til å være med å bidra rundt ”sitt” lag.
Nye foreldre må få en innføring i hva det innebærer av forpliktelser og forventninger å være en fotball forelder, at deres innsats er nødvendig og viktig, men også at den har fordeler.
Det er viktig å gi tydelig informasjon om hva som er på krevet av deltagelse i form av dugnadsarbeid og bistand ifm. klubbens arrangementer etc. Denne frivillige innsatsen er bare noen få timer i året, og det er ingen vanskelige oppgaver – det er noe for alle. 
Dette skaffer penger til barnas aktivitet og vi gjør dette sammen for at barn og ungdom skal ha et trygt, sunt og morsomt sted å være. Følgende info er viktig i møte med foreldre:

 • Klubborganisering; styre og støttefunksjoner
 • Sportslig tilbud for barn og ungdom
 • Kvalitetsklubb; ref sportsplan, rekrutteringsplan, trenerveileder, trenerkompetanse, fair play, verdier osv.
 • Hjemmesiden, spond og sosiale medier

5. Rekrutteringstiltak nye spillere

 1. Klubben organiserer «Fotball Lek» for barn i førskolealder 1 x pr uke. Her knytter klubb og rekrutteringsansvarlig kontakt med foreldre. 
 2. I januar, gjennomfører vi rekrutteringstiltak direkte mot siste års barnehagebarn. Invitasjon hjem om vårt tilbud.
 3. I oppstart av hvert skolesemester (jan + aug) gjennomfører vi rekrutteringstiltak direkte mot barn i barneskolen (1. til 4. trinn). Invitasjon hjem om vårt tilbud.
 4. Bistår nye spillere under 8 år på første x antall treninger dersom spesielle behov.
 5. Rekrutteringsansvarlig vil i samråd med sportslig leder, vurdere om aldesrgruppen 5-12 år er tilfredsstillende dekket i klubben basert på antall barn i nedslagsfeltet, og evt gjøre ekstra målrettede tiltak mot svakt representerte aldersgrupper. Jo yngre aldersgrupper, jo mere fokus på lek. Innenfor jentegrupper legger vi spesielt høyt fokus på vennskap og samhold.
 6. Vi skal fokusere på å være en attraktiv klubb å spille for. Ved forespørsel fra barn/ ungdom fra andre klubber, tar rekrutteringsansvarlig kontakt med foreldrene og informerer om klubben. 
 7. Klubben arrangerer før seriestart en Kick Off som skal være startskuddet for sesongen. Dette er også en arena for rekruttering av barn til klubben der Rekrutteringsansvarlig bør presenteres sammen med øvrig støtteapparat i klubben.

Rekrutteringsansvarlig

1. Bakgrunn for krav om Rekrutteringsansvarlig:

Som NFF Kvalitetsklubb skal IL HEI ha en rekrutteringsansvarlig som er ansvarlig for å sikre at foreldre får
en oversikt over hvilke tilbud klubben har og hvilke retningslinjer som gjelder for deltakelse. Videre skal alle våre frivillige, aktive og foreldre kunne få en felles forståelse for klubborganiseringen.
Det er Sportslig Leder i klubben som formelt er ansvarlig for denne rutinen, og for å rekruttere / utpeke rekrutteringsansvarlig.

2. Stillingsinstruks:

 1. Kjenne til klubbens organisering, sportslig tilbud, verdier, sportsplan.
 2. Delta på NFF’s introduksjonskurs (4 timer)for trenere kalt Barnefotballkvelden eller Grasrottrener modul 1 når dette blir gjort tilgjengelig av klubben.
 3. Delta på trenerforum 3 x pr år
 4. Framsnakke og drive foreldrerekruttering i klubbens grupper / lag.
 5. Gjennomføre rekrutteringstiltak for barn og ungdom iht Rekrutteringsplan.
 6. Være med på treningene til J/G 5 i oppstartsukene dersom trenerne ønsker bistand i forhold til innhold.
 7. Forsøke å kartlegge og rekruttere trenere og oppmenn til de nye årskullene. Dette gjøres i samråd med Sportslig Leder slik at klubben får en oppdatert navneliste med kontaktinfo på alle foreldre, og at foreldrene blir utfordret til å delta så langt det er nødvendig.
 8. Ansvarlig for å kalle inn til foreldremøte for J/G 5 i april, og bistå trenerne med å organisere oppmenn og støtte i foreldregruppa.
 9. Bistå nye trenere og oppmenn med å avvikle foreldremøte iht klubbens faste agenda for foreldremøter dersom behov. 
 10. Ansvar for å evaluere og videreutvikle klubbens rekutteringsplan i samråd med Sportslig Leder.

3. Årshjul for Rekrutteringsansvarlig:

Januar: 

 • Gjennomføre rekrutteringstiltak mot skole og barnehage iht rekrutteringsplanen

Februar/mars:

 • Delta på trenerforum 1
 • Kalle inn til foreldremøte J/G 5 år i april 
 • Delta på klubbens kick off før seriestart

Mai/Juni:

 • Delta på foreldremøte J/G 5 år

August/september:

 • Gjennomføre rekrutteringstiltak iht rekrutteringsplanen
 • Informere foreldre til nye barn/ungdom i klubben iht pkt 4 i rekrutteringsplan
 • Delta på trenerforum 2

November / desember:

 • Delta på avslutning for klubben

Rull til toppen